Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

        โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลโพนสว่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์  088-2209811   มีเนื้อที่  10  ไร่  1 งาน 11 ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีพื้นที่เขตบริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  2 บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 7 บ้านสร้างอ่าง