Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาอ่าง ตั้งอยู่ที่บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 ต.สองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน         11 ตารางวา จัดตั้งโดย นายเจริญ  พลเตชา ศึกษาธิการอำเภอเมืองหนองคาย เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมปีที่1 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2483 เพียงชั้นเดียว มีนายเสริม โสภาเวทย์ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนเดียว มีนักเรียน ชาย 7 คน  หญิง 5 คน รวม 12 คน  และได้ขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น จนถึงชั้นประถมปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2486 รวมมีนักเรียนทั้งหมด 96 คน , 1 พฤษภาคม 2524 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ และถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีถัดมา , 2 พฤษภาคม 2531 ขออนุมัติเปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาปี่ที่ รับเด็กอายุ 4 ปีบริบูรณ์ มีนักเรียน ชาย 12 คน หญิง 14 คน รวม 26 คน  และสอนชั้นอนุบาลศึกษาปี่ที่ 2 ในปีต่อมา

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง(ข้อมูล 10 มิ.ย. 2566) รับผิดชอบภาระหลักในการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตั้งแต่ขั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 8 ชั้นเรียน และมีนักเรียนรวมทั้งหมด 88 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน มีนายอิสระ พรมมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน