Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
  นายเสริม โสภาเวทย์
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2483 – 2485

 
 

  นายหลอม หูกวาง
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2485 – 2486

 
 

  นายกิ่ง เหง้าวิชัย
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2486 – 2487

 
 

  นายไพร พรหมโคตร
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
 พ.ศ.2487 – 2488

 
 

  นายสุรินทร์ พูลศักดิ์
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2488 – 2489

 
 

  นายเบ้า รัตนติสร้อย
 
  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  พ.ศ.2489 – 2494

 
 

  นายอุ่น วงศ์นุกูล
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
    พ.ศ.2494 – 2521

 
 

  นายประกายศิต กุลวงศ์
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2522 – 2526

 
 

  นายคมสัน บุญจันทร์
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 พ.ศ.2526 – 2538

 
 

  นายคมสัน บุญจันทร์
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 พ.ศ.2539 – 2542

 
 

  นายสำราญ ศิริณวัฒน์
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
  พ.ศ.2543 – 2543

 
 

  นายสมบัติ เทพวรรณ์
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 พ.ศ.2543 - 2547

 
 

  นายสมบัติ เทพวรรณ์
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 พ.ศ.2547 - 2548

 
 

  นายมงคล สิทธิเทียมจันทร์
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 พ.ศ.2548 - 2550

 
 

  นายอิสระ พรมมา
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายอิสระ พรมมา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางธัญญารัตน์ โพธิ์ศรี
 
 
 
 

  นางสาวรัชนี รักมงคล
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ พรหมดี
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางสาวณภัทริ์ลดา พลหงษ์
 
 
 
 

  นางสาวบังอร หล่มศรี
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นายอนุพงศ์ เหมุทัย